Dotace

Dotace pro klimatizace a tepelná čerpadla

Investice do tepelných čerpadel nebo klimatizací přináší řadu výhod.pro váš domov, podnikání a pro životní prostředí. Program Nová zelená úsporám vám poskytuje finanční podporu a umožňí vám snadno zrealizovat váš projekt. 

Pokud máte zájem o dotaci na tepelná čerpadla klimatizace, přečtěte si, co musíte jako uchazeč o podporu splnit, pokud se chcete přihlásit do programu Nová zelená úsporám a získat podporu.

Nová zelená úsporám

Nová Zelená úsporám je program, který byl zahájen vládou České republiky s cílem snížit energetickou náročnost rodinných domů a podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a provádí ho Státní fond životního prostředí ČR. Dotace jsou poskytovány majitelům rodinných domů na území České republiky.

Jaké výhody nabízí program?

  1. Finanční podpora: Program poskytuje majitelům rodinných domů finanční dotace na realizaci opatření zvyšujících energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Tím majitelé domů získávají finanční podporu pro investice do energetických úspor a snižování provozních nákladů.

  2. Snížení nákladů na energie: Investice do energeticky efektivních opatření umožňuje majitelům domů snížit své náklady na energie. Například instalace solárních panelů nebo tepelného čerpadla může výrazně snížit závislost na klasických zdrojích energie a snížit výši účtů za elektřinu, plyn nebo teplo.

  3. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Energeticky účinné domy mají vyšší hodnotu na trhu nemovitostí. Program Nová Zelená úsporám pomáhá majitelům domů investovat do takových opatření, která zvyšují energetickou účinnost a tím i celkovou hodnotu jejich nemovitosti.

  4. Ochrana životního prostředí: Program podporuje přechod na čistší a udržitelnější energetiku, což vede k nižším emisím skleníkových plynů a menšímu negativnímu dopadu na životní prostředí. Tím majitelé rodinných domů přispívají k ochraně přírody a zlepšování kvality životního prostředí pro budoucí generace.

 

Jak získat dotaci?

Pro získání dotace z programu Nová Zelená úsporám musí majitel domu splnit několik podmínek a projít příslušným žádostovým procesem. Zájemci musí předložit žádost spolu s potřebnými dokumenty, které potvrzují jejich vlastnictví a stav nemovitosti. Následně probíhá posouzení žádosti a vyhodnocení, zda jsou splněny požadavky programu.

Důležité je také dodržování technických a kvalitativních standardů stanovených programem. Majitelé domů by měli spolupracovat s odborníky a dodavateli, kteří mají zkušenosti s energetickými úsporami a instalací obnovitelných zdrojů energie.

 

Co musíte splnit? Kdo má nárok na dotaci?

Žadatel musí splnit podmínky obsažené v dokumentu "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY", zde je uvedeno, že 

  1. Zařízení (Teplené čerpadlo) musí mít třídu energetické účinnosti A++ pro nízkoteplotní plikace +35°C dle (EU) č811/2013.
  2. Klimatizace vzduch-czduch musí mít třídu energetické účinnosti alespoň A++ SCOP v režimu vytápění (EU) 626/2011.
  3. V případě tepelných čerpadel umožňujících kombinování vnější jednotky s různými vnitřními, jsou podporovány pouze ty varianty kombinací, pro něž je k dispozici certifikace dle výše uvedených požadavků.
  4. Instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch je podporována pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla!!!
  5. Systém vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-vzduch musí zajistit přímé vytápění všech obytných místností v domě.
  6. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla selektrickým pohonem.

 

 

Jaká je výše dotace?

Maximální možnou výši podpory pro příslušný typ zdroje tepla určuje tato tabulka.